fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

εκπαιδευτική ρομποτική

Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί ένα καινοτόμο μαθησιακό εργαλείο που εντάσσεται στην επίσης πρωτοποριακή εκπαιδευτική προσέγγιση STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Ο όρος “STEM” [Science, Technology, Engineering and Mathematics] αναφέρεται σε μία εκπαιδευτική προσέγγιση που συνδυάζει τη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, που είναι ζωτικής σημασίας για μια βασική κατανόηση του σύμπαντος, με την Τεχνολογία και την Επιστήμη των Μηχανικών, που αποτελούν για τον άνθρωπο τα μέσα αλληλεπίδρασης με το σύμπαν.
Ο όρος πρωτοχρησιμοποιήθηκε to 2001 στις ΗΠΑ, όπου εφαρμόστηκε πιλοτικά σε σχολεία υπό το τίτλο “Educate to innovate” (εκπαιδεύστε για να καινοτομήσουμε).

To Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο, με έδρα τις Βρυξέλλες, αναγνώρισε από το 2009 την ανάγκη ενσωμάτωσης της Τεχνολογίας και της Μηχανικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με το Δίκτυο, οι δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσω των μαθημάτων αυτών είναι πλέον στις σύγχρονες συνθήκες απαραίτητες στην πλειονότητα των μαθητών και όχι σε λίγους ως εξειδικευμένη γνώση. Προς αυτή την κατεύθυνση προωθείται η ανάπτυξη πιλοτικών δραστηριοτήτων μάθησης στην τάξη, διερευνώντας τη χρήση νέων παιδαγωγικών εργαλείων για τη διδασκαλία STEM.
Σύμφωνα με την εκπαιδευτική διαδικασία STEM επιχειρείται ο μετασχηματισμός από τη παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία στη διδασκαλία όπου κυρίαρχο ρόλο στο αναλυτικό πρόγραμμα θα διαδραματίζει η επίλυση προβλημάτων και η ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση, ενώ θα απαιτείται η δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην ανακάλυψη της λύσης. Το STEM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία.
Επιπρόσθετα, με την εφαρμογή του STEM μέσω συνθετικών εργασιών, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αναστοχάζονται στη διαδικασία/μεθοδολογία της επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων και αποκτούν δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη και η εργασία σε ομάδες (συνεργασία).

Μέσα από βιωματικό και ευχάριστο τρόπο τα παιδιά κατανοούν καλύτερα τις επιστημονικές έννοιες που διδάσκονται στο σχολείο, ιδιαίτερα αυτές των θετικών επιστημών. Λειτουργεί δηλαδή ως καταλύτης, που επιταχύνει τη διαδικασία της μάθησης.

Επιπρόσθετα, η εργασία σε ομάδες συμβάλει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα μεγαλύτερα έργα που ετοιμάζουν για τις διάφορες εκδηλώσεις ενισχύουν τις ικανότητές τους στην οργάνωση, στη μεθοδική προσέγγιση προβλημάτων, στην επικοινωνία και την παρουσίαση.

Επιγραμματικά μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής οι μαθητές αναπτύσσουν τις εξής δεξιότητες:

  • Να συνεργάζονται
  • Να εκφράζουν ιδέες με σαφή τρόπο χρησιμοποιώντας κατάλληλη ορολογία
  • Να εφαρμόζουν σχέδια συναρμολόγησης
  • Να κατανοούν τις βασικές αρχές λειτουργίας των απλών μηχανών
  • Να αντιλαμβάνονται τη Μετάδοση της Κίνησης/ Ενέργειας σε μία κατασκευή
  • Να εφαρμόζουν τις βασικές (ή προχωρημένες ανάλογα με το εργαστήριο) αρχές προγραμματισμού
  • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν πρωτότυπες κατασκευές βάσει προδιαγραφών
  • Να εφαρμόζουν μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων
  • Να αυτοοργανώνονται και να ελέγχουν την πορεία της εργασίας τους.

European Schoolnet, 2016 http://www.eun.org/focus-areas/stem